Giỏ hàng

Snapshot là gì? Và nó khác với Backup như thế nào?

Backup là bản sao lưu dữ liệu của bạn hoàn chỉnh. Nên, nếu bạn có 5TB dữ liệu sao chép nó sẽ lấy 5TB dung lượng của ổ cứng. Nếu bạn tạo backup mỗi giờ, thì sau 10h backup của bạn sẽ lấy 50TB dung lượng. Vì lý do này, việc lưu nhiều phiên bản sao lưu của bạn là điều không khả thi và các bản sao lưu không tốt cho việc tạo phiên bản.

 

Snapshot dùng để làm gì?

Trong ngắn hạn, snapshot là xác lập phiên bản hoặc khả năng hoàn tác một thay đổi. Ví dụ: nếu bạn snapshot mỗi giờ, thì tất cả các tệp hoặc thư mục của bạn có thể được hoàn nguyên về trạng thái tại thời điểm snapshot bất kỳ nào của bạn. Vì vậy, nếu bạn bị nhiễm virus, thì bạn chỉ có thể hoàn nguyên các tệp, thư mục hoặc toàn bộ ổ đĩa của mình về trạng thái trước khi bị nhiễm virus.

 

Khác biệt như thế nào với backup?

Backup là bản sao lưu dữ liệu của bạn hoàn chỉnh. Nên, nếu bạn có 5TB dữ liệu sao chép nó sẽ lấy 5TB dung lượng của ổ cứng. Nếu bạn tạo backup mỗi giờ, thì sau 10h backup của bạn sẽ lấy 50TB dung lượng. Vì lý do này, việc lưu nhiều phiên bản sao lưu của bạn là điều không khả thi và các bản sao lưu không tốt cho việc tạo phiên bản.

Snapshot rất tốt cho việc tạo phiên bản vì chúng không phải là bản sao lưu và chúng có thể có nhiều phiên bản mà không chiếm nhiều dung lượng. Một snapshot chỉ cần lưu đủ thông tin để hoàn tác một thay đổi và điều đó làm cho nó tốn ít dung lượng hơn so với một bản sao lưu.

 

Block-level Snapshot của QNAP hoạt động như thế nào?

Khi bạn snapshot, bản ghi siêu dữ liệu nơi từng khối dữ liệu được lưu trữ sẽ được sao chép vào snapshot. Điều này chiếm rất ít không gian và snapshot được tạo ra rất nhanh chóng. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào bạn thay đổi một khối dữ liệu, khối đó sẽ được ghi vào một vùng snapshot được chỉ định. Siêu dữ liệu hiện tại cũng được cập nhật để phản ánh thay đổi. Thủ tục này được gọi là "Redirect on write".

Vì snapshot của bạn có siêu dữ liệu nên nó có thể nhận ra khối dữ liệu nào đã được thêm vào hoặc thay đổi kể từ khi tạo ảnh chụp nhanh. Nếu bạn hoàn nguyên về một trong các snapshot của mình, mọi khối dữ liệu đã được thêm vào hoặc thay đổi kể từ khi snapshot được chụp sẽ bị xóa khỏi nơi lưu trong snapshot. Sau đó, mọi khối dữ liệu vẫn như cũ tại thời điểm snapshot được thực hiện. Và vì các tệp của bạn được tạo thành từ các khối dữ liệu, nên mọi tệp bây giờ đều giống như khi snapshot.

Điều này cho phép bạn hoàn tác các thay đổi đối với tệp, thư mục và thậm chí cả khối lượng của mình hoặc khôi phục các tệp bạn đã vô tình xóa.

 

Những điểm tốt về cách QNAP thực hiện snapshot?

Easy to navigate interface:

Chỉ cần nhấp vào ảnh chụp nhanh bạn muốn tải, sau đó bạn có thể hoàn nguyên toàn bộ ổ đĩa hoặc chọn một tệp hoặc thư mục cụ thể để khôi phục.

Bạn cũng có thể dễ dàng lên lịch chụp nhanh hoặc chụp thủ công bất kỳ lúc nào trên cùng một giao diện.

 

 

Block-level

Bởi vì QNAP thực hiện snapshot cấp khối, chúng tiết kiệm không gian hơn snapshot cấp tệp. Với snapshot cấp tệp, nếu bạn thực hiện một thay đổi nhỏ đối với tệp, bạn cần lưu toàn bộ tệp vào snapshot. Nhưng với snapshot cấp khối, bạn chỉ cần lưu các khối trong tệp đã được thay đổi.

 

Tốt hơn nhiều cho iSCSI LUNs:

Snapshot cấp khối cho phép bạn chụp nhanh mọi ổ đĩa hoặc LUN trên NAS của bạn bao gồm iSCSI LUN cấp khối. Các snapshot khác dựa vào BTRFS không thể thực hiện điều này vì chúng chỉ có thể chụp nhanh một ổ đĩa & một LUN mỏng được quản lý bởi hệ thống tệp BTRFS.

 

Kiểm soát phân bổ không gian ảnh chụp nhanh để giữ cho NAS của bạn hoạt động:

QNAP đã xây dựng snapshot của họ từ đầu và cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn về cách phân bổ không gian cho snapshot. Bạn kiểm soát lượng bộ nhớ cần dự trữ cho các snapshot. Và các tệp và ứng dụng khác sẽ được ưu tiên hơn không gian mà bạn không phân bổ cho snapshot.

Đối với các nhà cung cấp NAS khác dựa trên BTRFS, bạn có ít quyền kiểm soát hơn và đôi khi các snapshot có thể chiếm nhiều dung lượng đến mức NAS không còn hoạt động như một File server.

Khi nào thì ảnh chụp nhanh nhỏ?

Khi bạn chỉ thêm tệp vào NAS, bạn không cần phải lưu các khối dữ liệu vào snapshot. Snapshot chỉ cần có siêu dữ liệu ghi lại những khối nào đã được thêm vào NAS kể từ khi tạo snapshot.

 

Điều gì làm cho một snapshot trở nên lớn?

Khi bạn chỉ thêm tệp vào NAS, bạn không cần phải lưu các khối dữ liệu vào ảnh chụp nhanh. Snapshot chỉ cần có siêu dữ liệu ghi lại những khối nào đã được thêm vào NAS kể từ khi tạo snapshot.

 

 

 

Tổng kết: